Pytania i odpowiedzi

Płyta dociepleniowa Desing One

1. Jakie są główne zalety płyty elewacyjnej Desing One?

  • Alternatywa dla tradycyjnych metod dociepleniowych
  • Ocieplenie i wykończenie ścian/dachów w jednym produkcie
  • Szybki i łatwy montaż przy użyciu łączników systemowych
  • Znakomita izolacja cieplna
  • Możliwość montażu paneli w układzie pionowym oraz poziomym
  • Odporność na korozję

 

2. Jak wygląda proces składania zamówienia?

Warunkiem przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia od Kupującego (do realizacji) jest dostarczenie go na piśmie, musi ono zawierać określenie rodzaju, typu, cech i ilości zamawianych towarów i być podpisane przez uprawnioną osobę. Jeżeli przewidują to warunki transakcji, warunkiem
rozpoczęcia realizacji konieczna jest także wpłata zadatku na konto Sprzedającego. Wysokość zadatku oraz dokładny termin realizacji zamówienia Sprzedający poda w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia.
Jeżeli wpłata zadatku jest wymagana, wówczas termin realizacji zamówienia liczy się od daty wpłaty zadatku na konto lub wpłaty do kasy Sprzedającego

Pełne informacje dotyczące PROCESU SKŁADANIA ZAMÓWIENIA PŁYTY DESING ONE znajdują się TUTAJ

3.  Jak wygląda proces reklamacji?

Spółka MP-Alamentti sp. z o.o. producent płyt warstwowych poświadcza, iż wszystkie oferowane przez Spółkę wyroby są zgodne pod względem jakościowym z parametrami określonymi w odpowiednich deklaracjach. Wyroby wprowadzone do obrotu są zgodne ze specyfikacjami technicznymi posiadają stosowne oznakowanie. Wyroby przeznaczone są do sprzedaży na terytorium Polski.

Spółka rozróżnia dwa rodzaje reklamacji:

  • Reklamacje ilościowe, które należy zgłaszać niezwłocznie w chwili dostarczenia wyrobu na dokumencie potwierdzającym dostawę oraz poprzez poinformowanie bezpośredniego sprzedawcy, z zastrzeżeniem utraty powoływania się na tą okoliczność w późniejszym czasie
  • Reklamacje jakościowe, które należy zgłaszać w przypadku wad widocznych w chwili dostarczenia wyrobu lub w terminie 7 dni roboczych od daty dostarczenia wyrobu w przypadku wad pozostałych.

Pełne informacje dotyczące PROCESU REKLAMACJI  PŁYTY DESING ONE znajdują się TUTAJ

 

4. Jakie są warunki gwarancji?

MP-ALAMENTTI udziela gwarancji na następujących warunkach:
1. Produkt został zakupiony bezpośrednio w MP – ALAMENTTI lub u autoryzowanego dystrybutora.

2. Transport, rozładunek, składowanie, montaż oraz użytkowanie ( wraz z konserwacją ) zostaną prawidłowo
przeprowadzone, tj. zgodnie z normami dobrego wykonawstwa, instrukcjami technicznymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Okres składowania na terenie budowy bądź placu składowym nie może przekroczyć 30 dni
kalendarzowych, lub w pomieszczeniach magazynowych 90 dni kalendarzowych.

3. Projekt i wykonawstwo robót nie powinny dopuścić do odkształceń wyrobów, które mogłyby zatrzymywać wodę, jak
również musi uwzględnić konieczność wentylowania powierzchni wymienionych w gwarancji powłok organicznych. Woda musi spływać swobodnie z płyt. Minimalne nachylenie dachu powinno wynosić 5 % dla płyt ciągłych i bez świetlików lub 7% dla płyt łączonych na długości lub ze świetlikami.

4.  W przypadku:
a) dostrzeżenia podczas dostawy lub montażu wad, lub
b) pojawienia się innych wątpliwości dotyczących dostarczonego wyrobu,
– nabywca zobowiązany jest skontaktować się niezwłocznie z MP-ALAMENTTI celem uzyskania wyjaśnień lub
podjęcia natychmiastowych kroków zmierzających do usunięcia wad.
Montaż płyt zawierających widoczne defekty wyłącza odpowiedzialność gwarancyjną MP-ALAMENTTI.

5. Jeżeli powierzchnie na których zamontowano wyroby, nie są poddane naturalnemu procesowi mycia, niezbędna jest
regularna konserwacja wyrobu, obejmująca:
a) coroczne czyszczenie wykonywane w sposób fachowy,
b) systematyczną i natychmiastową naprawę wszelkich części wykazujących początek korozji, niezależnie od jej
przyczyny.

6. Przegląd stanu powłoki wyrobu oraz zapobiegawcza konserwacja powinna być przeprowadzana każdego roku przez właściciela zgodnie z „Warunki konserwacji i eksploatacji wyrobów ze stali ocynkowanych i powlekanych”. Działania te muszą być zarejestrowane w Książce Obiektu Budowlanego.

7. Warunkiem korzystania z gwarancji jest zapłata przez nabywcę całej ceny sprzedaży za wyrób, bez jakichkolwiek
potrąceń.

8. MP-ALAMENTTI ponosi odpowiedzialność wyłącznie za wadę, która ujawniła się w okresie trwania gwarancji i o której nabywca zawiadomił MP-ALAMENTTI w okresie gwarancji, niezwłocznie po jej ujawnieniu się, lecz nie później niż w terminie 7 dni od momentu jej ujawnienia. Brak powiadomienia przez nabywcę o ujawnionej wadzie we wskazanym terminie w okresie gwarancji wyłącza roszczenia nabywcy z tytułu gwarancji.

Pełne informacje dotyczące WARUNKÓW GWARANCJI znajdują się TUTAJ

 

5. Jak konserwować płytę dociepleniową Desing One?

Celem zapewnienia odpowiedniej żywotności oraz przedłużenia trwałości obudowy z płyt warstwowych ALAMENTTI, należy dokonywać przynajmniej raz w roku inspekcji jakości zewnętrznych i wewnętrznych warstw paneli, celem sprawdzenia stanu jakości paneli oraz eliminacji ewentualnych zagrożeń trwałości płyt.

Zaleca się wykonywanie inspekcji począwszy od zakończenia budowy, corocznie po okresie jesienno-zimowym (kwiecień – maj), wraz z przedstawicielem ALAMENTTI celem sprawdzenia warunków użytkowania i potwierdzenia warunków gwarancji udzielonej przez ALAMENTTI. W trakcie trwania gwarancji każda inspekcja winna się odbywać w obecności przedstawiciela ALAMENTTI i powinna być potwierdzona protokolarnie, pod rygorem utraty gwarancji.

Dodatkowo zaleca się przeprowadzanie inspekcji po okresie gwarancji, co pozwoli na dokładną ocenę stanu obudowy i ewentualne podjęcie działań celem przedłużenia jej trwałości i usunięcia ewentualnych uszkodzeń.

Pełne informacje dotyczące KONSERWACJI PŁYTY DESING ONE znajdują się TUTAJ

6. Czy oferujemy montaż?

W obecnej chwili współpracujemy z firmami montażowymi na terenie całego kraju.

Skontaktuj się z nami a pomożemy Ci znaleźć firmę montażową w Twoim regionie.

Kierownik Biura Obsługi Klienta i Logistyki
Paulina Kluza
+48 723 588 350
paulina.kluza@alamentti.com.pl

Koordynator Biura Obsługi Klienta i Logistyki 
Klaudyna Szewczyk
+48 695 740 921
klaudyna.szewczyk@alamentti.com.pl

Specjalista ds. Obsługi Klienta i Logistyki 
Klementyna Dudek
+48 509 353 009
klementyna.dudek@alamentti.com.pl

Centrala MP- Alamentti Sp. z o.o.
+48 34 364 31 12
ul. Sobieskiego 18, 42-282 Kruszyna

Zakład Produkcji Styropianu JUSTYR
+48 44 684 04 061
Jedlno I k.\ Radomska, 97-561 Ładzice

Napisz do nas